REGULAMIN SFERY TAŃCA

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma SFERA EWELINA WIĘCEK-POŻARSKA (dalej „SFERA TAŃCA”) ul. Jodłowa 3a/81 16-001 Ignatki Osiedle , z siedzibą przy ul. Wasilkowska 1, Białystok, powiat białostocki, woj. Podlaskie działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności SFERA TAŃCA organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.sferatanca.pl

2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez SFERĘ TAŃCA oraz korzystanie z usług dostarczanych przez SFERĘ TAŃCA jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

 

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na kurs tańca prowadzony przez SFERĘ TAŃCA mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:

2.1. osobiście w recepcji SFERY TAŃCA ul. Wasilkowska 1 w Białymstoku,

2.2. telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji),

2.3. wysyłając wiadomość e-mail.

3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty, w ciągu 24 godzin od momentu zapisu, za:

3.1. wybrany pakiet lekcji indywidualnych  albo karnet na zajęcia grupowe,

3.2. zadatek w wysokości opłaty za pojedyncze zajęcia.

4. Zadatek jest opłatą za pierwsze zajęcia; opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.sferatanca.pl  i dostępnym w siedzibie SFERY TAŃCA.

5. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z §2 punktem 2 Regulaminu, są usuwane z listy.

6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.

7. W przypadku gdy Kursant, który wpłacił zadatek, nie stawi się na pierwszych zajęciach i nie zgłosi swojej nieobecności na zajęciach minimum z 24 godzinnym wyprzedzeniem , SFERA TAŃCA ma prawo odmówić zwrotu wpłaconego zadatku oraz usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.

8. W momencie gdy data rozpoczęcia danego Kursu nie jest jeszcze znana, SFERA TAŃCA poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

 

§3 OPŁATY 

1. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba uiścić jednorazową opłatę wpisową w wysokości 25zł oraz opłatę miesięczną zgodnie z cennikiem SFERY TAŃCA.

2. Opłat za wpisowe, zadatek, pakiety lekcji indywidualnych lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:

2.1. osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą,

2.2. przelew na konto bankowe MBANK 16 1140 2004 0000 3802 7891 2028

3. Kursant na możliwość wyboru karnetu na zajęcia grupowe:

3.1. Karnet elastyczny- ważny przez 30 dni od dnia zakupu, dzięki któremu mamy możliwość uczestniczyć w różnych zajęciach.

3.2. Karnet docelowy- ważny od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, wykupiony na konkretny rodzaj zajęć.

4. Kursant po opłaceniu wyłącznie zadatku (opłata za pierwsze zajęcia kursu) ma możliwość dokonania dopłaty do pakietu lub karnetu, tylko w dniu pierwszych zajęć danej grupy. Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe.

5. Osoby, które chciałyby otrzymać rachunek proszone są o przesłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiony rachunek lub o zgłoszenie tego faktu w recepcji do 7 dni po dokonaniu opłaty.

6. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko, rodzaj oraz dzień i godzinę zajęć. W przypadku braku wymaganych danych SFERA TAŃCA nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

7. Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez Recepcjonistkę. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.

8. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.

9. Zniżki i promocje nie łączą się.

10. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.sferatanca.pl

 

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

1. SFERA TAŃCA zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym sezonie.

2. W przypadku choroby instruktora lub innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się instruktora na zajęcia SFERA TAŃCA zapewnia zastępstwo. W szczególnych przypadkach SFERA TAŃCA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji SFERY TAŃCA może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.

4. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego zajęcia, w następujący sposób:

4.1. telefonicznie,

4.2. osobiście,

4.3. mailowo,

4.4. poprzez wiadomość sms (konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz zajęć na które zgłaszają Państwo nieobecność).

5. W przypadku zgłoszenia nieobecności minimum 24 godziny przed swoimi zajęciami, Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w takiej ilości w jednym miesiącu, na jaką częstotliwość zajęć ma wykupiony karnet. W przypadku nieobecności na ostatnich zajęciach w miesiącu, zajęcia należy odrobić w ciągu 2 tygodni od nieobecności. Zajęcia mogą być odrobione jedynie z inną, dowolnie wybraną grupą pod warunkiem, że nie jest to grupa Kursanta .Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia lub  następny miesiąc.

6. Kursant ma obowiązek powiadomić SFERĘ TAŃCA o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane.

7. Nieobecności w danym miesiącu muszą zostać odrobione w tym samym miesiącu. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy miesiąc.

8. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.

9. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana.

10. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.

11. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie SFERY TAŃCA, bez pisemnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.

 

§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA 

1.SFERA TAŃCA powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie.

2. SFERA TAŃCA zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;

2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.

3. W przypadku rozwiązania grupy, SFERA TAŃCA zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.

4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, SFERA TAŃCA organizuje zastępstwo lub w wyjątkowych sytuacjach odwołuje zajęcia i wyznacza termin do ich odrobienia.

5. SFERA TAŃCA zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:

5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;

5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5, SFERA TAŃCA daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

 

§6 ZWROTY 

1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta.

2. Zwrot wpłaconych opłat w przypadku płatności kartą płatniczą  może być zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Kursanta zgłoszonym we wniosku:

2.1. gotówką, w placówce SFERY TAŃCA,

2.2. przelewem na wskazane konto.

3. Wniosek jest weryfikowany przez SFERĘ TAŃCA i Kursant zostaje poinformowany o możliwości odebrania zwrotu.

4. SFERA TAŃCA nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta.

5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, kursant ma prawo zawiesić karnet na okres maksymalnie 3 miesięcy lub może wnioskować o zwrot 100% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. SFERA TAŃCA będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

§7 BEZPIECZEŃSTWO

1. SFERA TAŃCA nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków.

2. Uczestnik zajęć w SFERZE TAŃCA może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.

5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, SFERA TAŃCA nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.

7. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.

8. Osoba zapisująca się na kurs powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

 

§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest SFERA TAŃCA. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SFERĘ TAŃCA dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez SFERĘ TAŃCA Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez SFERĘ TAŃCA.

 

§9 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do SFERY TAŃCA na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

 

§10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej SFERY TAŃCA (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody SFERY TAŃCA.

 

§11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi SFERĘ TAŃCA powstałe w wyniku jego działania.

2. Na terenie SFERY TAŃCA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

3. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.

4. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor.

5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji Szkoły.

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Face FanBox or LikeBoxSfera Tańca informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii przez Sferę Tańca lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information